Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm convert_uuencode() trong PHP

Hàm Convert_uuencode() để mã hóa một chuỗi các ký tự.

#Ví dụ 

echo convert_uuencode("Freetuts.net");

Kết quả: ,1G)E971U=',N;F5T `

#Cú pháp 

convert_uuencode("chuỗi ký tự cần mã hóa ở đây");

Để giải mã chuỗi ký tự này, ta dùng hàm convert convert_uudecode() này nhé.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP